Het Dorpshuis Van Voor en Door het Dorp 

geheel gerund door vrijwilligersPlatform Tricht Springlevend 

Meedoen aan Platform Tricht Springlevend?
Door enthousiaste dorpsgenoten, met passende ambities en met inbreng van velen, willen we voor nu en later een aantrekkelijk en levendig dorp zijn en blijven!

Het Platform Tricht Springlevend, is een breed gedragen platform vanuit allerlei verenigingen, instanties en organisaties uit Tricht en heeft de functie van ontmoeten, verbinden en versterkten door activiteiten te ontwikkelen voor Tricht. Het platform is geen ‘instantie’ of bestuurlijk orgaan maar een plek waar ook andere partijen zoals de gemeente ons kan ontmoeten.

Er is een werkgroep gevormd die de kar trekt en onderwerpen onder de aandacht brengt binnen het platform. De huidige werkgroep bestaat uit: Jan Willem van Donkelaar, Claudia van Ackooij, Irene van Helden, Rita Boer Rookhuiszen, Marijke van de Bosch, Femke Hallewas, Ton van Vlijmen en Albert Lentink. De werkgroep wil circa twee maal per jaar een dorpstafel of andere activiteit organiseren. Voor de aanpak en het uitwerken van de vraagstukken die in ons dorp spelen zullen de deelnemers van het Platform Tricht Springlevend én hun achterban gevraagd worden deze actief mee vorm te geven en uit te voeren. Poll ’s, enquêtes, bijeenkomsten en onderzoeken kunnen als middel dienen om de Trichtse belangen in kaart te brengen en de beste weg te kiezen om er ook iets mee te doen.

We proberen met elkaar inwoners direct of indirect te vertegenwoordigen. Voel jij ook betrokkenheid bij ons Dorp, of wil je je graag meer betrokken gaan voelen? Werk dan met ons mee aan een sociaal levendig dorp voor nu en later!
Dat kun je doen door:
- deel te nemen aan de werkgroep, - deel te nemen aan het Platform Tricht Springlevend, - onderwerpen aan te dragen, - kennis te delen, - diensten aanbieden, - dit bericht te bespreken met je buren, vrienden, kennissen uit Tricht, - anders….


Contact Werkgroep Platform Tricht Springlevend
Jan Willem van Donkelaar, emailadres:  Platformtricht@outlook.com


Activiteiten Platform Tricht Springlevend
2023
-
publicatie document 'uitwerking thema Verkeer & Veiligheid' n.a.v. dorpstafel over verkeer.
2022
- 9 september - Dorpstafel over verkeer & veiligheid in Tricht
- 23 februari - Dorpstafel over wonen & duurzaam wonen
- januari – realisatie kernagenda en overhandiging aan wethouder Rutger Stappershoef
2021
- Tricht Binnenstebuiten, foto-expositie op 10 buitenlocaties in Tricht
- Werkgroep Wonen Tricht werkt aan vervolg resultaten woon enquête
2020
200 Kerstpakketjes bij Trichtse 70 plussers gebracht
Uitvoeren enquête woonwensen Tricht
Verspreiding ‘Beleef lees en bezigheidsboek’ voor ouderen in Tricht
Oprichting Hulpvraag emailadres en werkgroep ‘Tricht Kijkt naar elkaar om’
2018-2019
Diverse themafolders: vervoer, energiebesparing en veiligheid


Achtergrond oprichting Platform Tricht Springlevend
Een kleine werkgroep heeft een vervolg gegeven aan het in 2014 vastgestelde Dorpsplan Tricht en onderzocht welke voorzieningen er allemaal in en om Tricht zijn.
Hun conclusie was: er is al heel veel, er hoeft niet iets nieuws opgezet te worden, maar meer contacten onderling zouden goed zijn zodat inwoners en organisaties in Tricht meer van elkaar weten en meer kunnen samenwerken. Dus geen nieuwe club oprichten maar meer zorgen dat iedereen deelneemt aan een informeel platform of netwerk dat een aantal keren per jaar bij elkaar komt en waarin mensen/groepen elkaar wellicht kunnen ondersteunen. Dit platform heeft de naam ‘Tricht Springlevend’ gekregen en wil ervoor zorgen dat het in ons dorp voor iedereen, jong en oud, goed toeven is. Sinds januari 2020 gingen de Dorpsraad en Platform Tricht Springlevend samen verder als Platform Tricht Springlevend om de vraagstukken die ons dorp (en daarmee iedere inwoner) raken actief op te pakken in een eigentijds organisatiemodel.

SRC REGIO-NIEUWS
Publicatie: 23-01-22  Auteur: Redactie SRC

TRICHT SPRINGLEVEND OVERHANDIGT KERNAGENDA AAN WETHOUDER STAPPERSHOEF

Maart 2021 - Na het aanbieden van de resultaten van de woon enquête aan de gemeenteraad hebben de leden van de “werkgroep wonen” een gesprek gehad met de wethouder ruimtelijke ordening, Sietske Klein, waaraan ook , Petra Mudde, de woonadviseur van de gemeente, deel nam. Hierbij werd afgesproken dat wij de in de enquête genoemde mogelijke bouwlocaties zouden doorgegeven aan de gemeente. Wij zijn nu in afwachting van het bericht van de gemeente over welke van die bouwlocaties in aanmerking zouden kunnen komen voor een divers samengesteld bouwproject. Zodra daar informatie over komt, willen wij de inwoners, die zich gemeld hebben in de enquête, er over berichten. Verder zijn er oriënterende gesprekken geweest met Kleurrijk Wonen en met de gebiedsmakelaar van Tricht, Barry Ganzeman. De vorm van het uitvoeren van nieuwbouw is nog niet bekend, maar er wordt naar gestreefd een vorm te vinden waarmee nieuwbouw bestemd wordt voor bewoners van Tricht. Wij blijven benieuwhttps://strato-editor.com/.cm4all/widgetres.php/com.cm4all.wdn.Separatingline/images/thumbnail.svg d naar de voortgang.

Platform Tricht Springlevend organiseert 1 december een dorpstafel over ‘Duurzaam wonen in Tricht, hoe doe je dat?’

Een jaar geleden is er een bijeenkomst geweest van bewoners van Tricht waarbij werd gebrainstormd over de knelpunten in Tricht met betrekking tot leefbaarheid. Een daaruit voortvloeiende actie was de enquête met als thema ‘wonen’. Deze enquête is door ruim 200 inwoners of huishoudens ingevuld en de resultaten zijn in een raadsvergadering aan de burgemeester, wethouders en gemeenteraad aangeboden.
Een van de meest naar voren komende resultaten van de enquête was de wens dat van om in Tricht te kunnen blijven wonen op een betaalbare manier, en dat er voor inwoners van Tricht gebouwd zou worden. Een werkgroep heeft zich bezig gehouden met het uitzoeken wat hiervoor de mogelijkheden zijn.
Tricht Springlevend organiseert op 1 december (start 20:00 uur) in het Dorpshuis een avond met als thema ‘Duurzaam wonen in Tricht, hoe doe je dat’. Deze avond zal ingeleid worden met toelichtingen op de volgende onderwerpen:

 Energieloket / Duurzaam West Betuwe over hoe je kunt besparen op je energierekening

 Een verduurzamingproject in Everdingen over hoe je als dorp energie- en kosten besparende initiatieven kunt lanceren (onder voorbehoud)

 Bouwen met CPO (Collectief Particulier Ondernemerschap) over de mogelijkheid om als particulier een bouwinitiatief te starten

Wij nodigen iedereen uit om deze avond bij te wonen en mee te praten over het onderwerp.


Bellen
Map